Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Θέματα Εξετάσεων Χημείας Α ΓΕΛ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΘΕΜΑ 1ο
1.            Συμπληρώστε τις προτάσεις:
 Α. Ένα πολυατομικό ιόν  είναι το…………….…..(σύμβολο και όνομα)
 Β. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο -1 προκύπτει από ένα άτομο το οποίο έχει ……………1 e
Γ. Ανιόντα λέμε τα …………….ιόντα
Δ. Οι χημικές ενώσεις ΗCl , HNO3, H2SO4   ανήκουν στην κατηγορία των …………
               Ε. Το σύμβολο του ατόμου του άνθρακα είναι……..    
Στ. Ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου μας δείχνει τον αριθμό  των ………… που περιέχονται μέσα στον πυρήνα του.
Ζ. Το λιώσιμο του πάγου είναι …………….φαινόμενο. 
Η. Το ιόν του Ασβεστίου έχει αριθμό οξείδωσης……….
                                                                                                                   (μονάδες 12)                                                                
               2. Ερωτήσεις του τύπου  Σ-Λ:
Α. Το νάτριο είναι χημικό στοιχείο.
Β.  Ο ελληνικός καφές (ρόφημα) είναι ομογενές μίγμα.
Γ. Οι βάσεις  όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ιόντα υδρογόνου.
Δ. Το υδατικό διάλυμα του θειϊκού οξέος είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού.
Ε.  Το πε χα ενός υδατικού διαλύματος οξέος είναι μικρότερο από  7.      (μονάδες 5) 
3.Συμπληρώστε τον πίνακα:              
Όνομα ιόντος

νιτρικό

αμμώνιο
Σύμβολισμός
ΟΗ-1

SO4-2

                                                                                                                    (μονάδες 8) 
ΘΕΜΑ 2ο
1. Ονομάστε τις χημ. ενώσεις
               Α.   HCl ,   Β.  ΝαΟΗ  ,   Γ.  Na2O ,     Δ.   K2S ,          ΕΝαNO3
               Στ.  CO2  ,    Ζ.  Η2SO,   Η.  Na3PO4   , Θ.   Ca(NO3)2  , Ι.  Ca(OH)2   
                                                                                                                    (μονάδες  10)                   
2.Γράψτε τους χημικούς τύπου των ενώσεων:
Α. Υδροϊώδιο ,  Β. Νιτρικό ασβέστιο,  Γ.Υδροξείδιο του ασβεστίου,
Δ. Οξείδιο του καλίου και  Ε. Φωσφορικό νάτριο                         (μονάδες 10)

                3. Συμπληρώστε τις χημικές αντιδράσεις:
               Α.   HCl +   NaOH  →   NaCl +…….                                                        (μονάδες 3)
               B.   Na +……   →   Na2O                                                                          (μονάδες 2) 
ΘΕΜΑ 3ο
Δίνονται το στοιχείο   17Cl 35 :
Α. Πόσα πρωτόνια  και πόσα νετρόνια έχει ο πυρήνας του;(να αιτιολογήσετε)
                                                                                                                  (μονάδες 10)                     
Β. Πόσα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του  ; (να αιτιολογήσετε)                         
                                                                                                                   (μονάδες 4)                                                                              
               Γ. Κάντε  την κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στοιβάδες   .               (μονάδες 8)
               Δ. Σε ποια περίοδο ανήκει;                                                                        (μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4ο
4 gr  H2 αντιδρούν με την απαιτούμενη ποσότητα   Cl2 και παράγεται  το αέριο  HCl.
1. Να γράψετε την χημική αντίδραση                                                       (μονάδες  7)
2. Πόσα mole Cl2  χρειάστηκαν για την αντίδραση αυτή ;                       (μονάδες  8)
3. Πόσα L αερίου εκλύθηκαν ; (σε συνθήκες s.t.p)                                  (μονάδες 10)                                  

    

 Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Ο ………………..αριθμός ενός στοιχείου μας δείχνει το άθροισμα  των πρωτονίων και των νετρονίων που περιέχονται μέσα στον πυρήνα του.
Β. Τα θετικά ιόντα  είναι  ηλεκτρικά φορτισμένα  γιατί  τα  e  τους είναι ………..  από  τα  p τους.
Γ. Η καύση του ξύλου είναι……………….φαινόμενο ενώ  το λιώσιμο του πάγου είναι …………….φαινόμενο.
Δ. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +1 προκύπτει από ένα άτομο το οποίο έχει ……………1 e
Ε. Το  νερό  είναι χημική ……………. 
ΘΕΜΑ 2ο
Ερωτήσεις Σ-Λ:
Α. Το νάτριο είναι χημικό στοιχείο.
Β.  Ο ελληνικός καφές  είναι ομογενές μίγμα.
Γ. Τα οξέα όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ιόντα υδρογόνου.
Δ. Τα  χημικά στοιχεία της  2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα έχουν 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδα.
Ε. Τα  χημικά στοιχεία της  3ης περιόδου του περιοδικού πίνακα έχουν συνολικά  3 στοιβάδες ηλεκτρονίων.
 ΘΕΜΑ 3ο
Δίνονται το στοιχείο   11Να 23 :
Α. Πόσα πρωτόνια  έχει ο πυρήνας του;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. Πόσα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του  ;
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. Κάντε  την κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στοιβάδες .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δ.   Σε ποια περίοδο και ποια κύρια ομάδα ανήκει ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 4ο
Υδατικό διάλυμα ζάχαρης  έχει μάζα 200 γραμμάρια και περιεκτικότητα 10% κ.β   ( ή  w/w).
Α.Πόσα gr ζάχαρης περιέχονται στο διάλυμα;
Β. Πόσα γραμμάρια διαλύματος πρέπει να παρουμε ώστε να περιέχουν 5 gr ζάχαρης ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Ο ………………..αριθμός ενός στοιχείου μας δείχνει τον αριθμό   των πρωτονίων  που περιέχονται μέσα στον πυρήνα του.
Β. Τα αρνητικά  ιόντα  είναι  ηλεκτρικά φορτισμένα  γιατί  τα  e  τους είναι ………..  από  τα  p τους.
Γ. Το σκούριασμα στα σιδερένια κάγκελα είναι……………….φαινόμενο ενώ  η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια της θάλασσας είναι …………….φαινόμενο.
Δ. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +2 προκύπτει από ένα άτομο αν αυτό ……………2 e
Ε. Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα  ……………. 
ΘΕΜΑ 2ο
Ερωτήσεις Σ-Λ:
Α. Το κάλιο  είναι χημική ένωση .
Β.  Ο ελληνικός καφές  είναι ετερογενές  μίγμα.
Γ.Οι χημικές ενώσεις NαOH, KOH, Cα(ΟΗ)2 ανήκουν στην κατηγορία των βάσεων.
Δ. Τα οξέα έχουν πε-χα από 0 ως 7.
Ε. Όλα  τα στοιχεία της 3ης κύριας ομάδας έχουν ηλεκτρόνια που κατανέμονται σε τρείς στοιβάδες 
ΘΕΜΑ 3ο
Δίνονται τα στοιχεία   11Να 23  και 8Ο 16   :
Α. Πόσα πρωτόνια  έχει ο πυρήνας τους;
Β. Πόσα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα τους  ;
Γ. Κάντε  την κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στοιβάδες .
Δ.Πόσα ηλεκτρόνια έχουν στην τελευταία τους στοιβάδα;
Ε. Πως αντιδρούν μεταξύ τους ; 
ΘΕΜΑ 4ο
            Να συμπληρωθούν οι χημικές αντιδράσεις (μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε και τους                                            συντελεστές όπου απαιτούνται):
               Α.   HCl +   NaOH  →   NaCl +…….
               B.   Na +……   →   Na2O
               Γ.   HNO3 +   KOH    …….. +   H2O
               Δ.   Η2SO4  +   Na OH  →   Na2 SO4 +   H2O
               E.   K + O 2 →  K2O  

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ   
                                                                                             ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τις αντιδράσεις:
Α.     Η2   +    Cl    ..HCl
B.    .. Na   +   .. O2   → .. Na2O
Γ    ..KNO3  +    ... H2S →    ...HNO+   ...K2S
Δ     ....Al(OH)3 +  ...HCl →    ...AlCl+  ....H2O
Ε      CH4  +    ...O2   →  ...CO2    +   ....H2O
ΘΕΜΑ 2ο
            Να συμπληρωθούν οι χημικές αντιδράσεις (μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε και τους                                            συντελεστές όπου απαιτούνται):
               Α.   H2 +   ...O2 →   ...H2O
               B.  ... Na +… O2 …   →   ...Na2O
               Γ.    ...HCl   + ... K  →    ...KCl   + ...H2
               Δ.   ...Η2SO4  +  ... Na OH  →   ...Na2 SO4 +.......H2O
               E.  ..... K +.... O 2 → ....K2O
             ΘΕΜΑ 3ο
Ονομάστε τις χημ. ενώσεις
HCl υδροχλώριο (οξύ μη οξυγονούχο), Η2SO(θειϊκό οξύ , οξύ οξυγονούχο)
ΝαΟΗ  υδροξείδιο του Νατρίου (βάση)
Na2O οξείδιο του Νατρίου (οξείδιο), CO2 διοξείδιο του Άνθρακα  (οξείδιο)
K2S θειούχο κάλιο (άλας μη οξυγονούχο), KNO3 νιτρικό κάλιο (άλας οξυγονούχο)
ΘΕΜΑ 4ο 
Γράψτε τους χημικούς τύπους των ενώσεων:
Υδροιώδιο………H+1Cl-1
Νιτρικό οξύ……..H+1NO3-1
Υδροξείδιο του αργιλίου….. .....  απάντηση :Al +3 (OH)-13
Υδροξείδιο του ασβεστίου….......απάντηση Ca(OH)2
Οξείδιο του καλίου……  απάντηση          K2O
Οξείδιο του βαρίου…….           Ba(OH)2
Φωσφορικό νάτριο…….           Na3PO4
Νιτρικό ασβέστιο ……..          Ca(NO3)2
ΘΕΜΑ 5ο
Βρείτε τα μοριακά βάρη των χημικών ενώσεων :
1.Ca(OH)2
2.Na2SO4   δίνονται τα ατομικά βάρη   Ca=40, O=16, H=1,Na=23, S=32
1.Απάντηση : M.B=1Ca+2 O+2H=1*40+2*16+2*1=40+32+2=74
2.Απάντηση : M.B=2 Na+1 S+4 O=2*23+1*32+4*16=46+32+64=142
ΘΕΜΑ 6ο
Συμπληρώστε τις αντιδράσεις:
Α.     Η2   +    Cl    ...HCl
B.    ...Na   + ...   O2   →   .... Na2O
Γ    ....KNO3  +  ....   H2S →    ....HNO+ ...  K2S
Δ     ...Al(OH)3 +  ...HCl →    ....AlCl+  .... H2O
Ε     ... CH4  +    .....O2   → .... CO2    + .....H2O 
ΘΕΜΑ 7ο
            Να συμπληρωθούν οι χημικές αντιδράσεις (μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε και τους                                            συντελεστές όπου απαιτούνται):
               Α.   H2 +   .... O2 →   2H2O
               B.  .... Na +… O2 …   →   ...Na2O
               Γ.    ....HCl   + ... K  →    ...KCl   + ...H2
               Δ.   Η2SO4  +  ... Na OH  →  ... Na2 SO4 +  ....H2O
               E.  ... K + ...O 2 → ... K2O 
 ΘΕΜΑ 8ο
Συμπληρώστε τις αντιδράσεις:
Α.   Ca     +    Ο→    CaO                                                (μονάδες 5)
               Β.      K2CO3  +     CaS →  ……………+…………..         (μονάδες 15)
               Γ.   NaOH +   HI    →...……………+…………..         (μονάδες 15) 
ΘΕΜΑ 9ο  
            Ονομάστε τις χημικές ενώσεις:
               1. H2S………………….
               2. CaO………………………..
               Γ. Ba(ΟΗ)2 ……………………….
               Δ. Η3PO4  ……………………..
               Ε. K2SO4  ……………………                                 (*από 6 μονάδες)             
ΘΕΜΑ 10ο
Γράψτε τους μοριακούς τύπους των χημ. ενώσεων :
1.      υδροξείδιο του αμμωνίου……………………..
2.      νιτρικό ασβέστιο……………………………….
3.      θειϊκό οξύ………………………………….
4.      οξείδιο του νατρίου……………………………..
5.      δροχλώριο………………………………………         (από 7 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑΤΑ  γραπτής ωριαίας εξέτασης

ΘΕΜΑ 1ο
1. Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Ο ………………..αριθμός ενός στοιχείου μας δείχνει το άθροισμα  των πρωτονίων και των νετρονίων που περιέχονται μέσα στον πυρήνα του.
Β. Τα θετικά ιόντα  είναι  ηλεκτρικά φορτισμένα  γιατί  τα  e  τους είναι ………..  από  τα  p τους.
Γ. Η καύση του ξύλου είναι……………….φαινόμενο ενώ  το λιώσιμο του πάγου είναι …………….φαινόμενο.
Δ. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +1 προκύπτει από ένα άτομο το οποίο έχει ……………1 e
Ε. Το  νερό  είναι χημική …………….
2.Ερωτήσεις Σ-Λ:
Α. Το νάτριο είναι χημικό στοιχείο.
Β.  Ο ελληνικός καφές  είναι ομογενές μίγμα.
Γ. Η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Δ. Η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης .
Ε. Το οξυγόνο είναι διατομικό στοιχείο.
3.Δίνονται το στοιχείο   11Να 23 :
Α. Πόσα πρωτόνια  έχει ο πυρήνας του;
…………………………………………………………………………………………
Β. Πόσα νετρόνια  έχει ο πυρήνας του;
               Γ. Πόσα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ;                   ………………………………………………………………………………………..
ΘΕΜΑ 2ο
Υδατικό διάλυμα ζάχαρης  έχει μάζα 200 γραμμάρια και περιεκτικότητα 10%   w/w.
Α.Πόσα gr ζάχαρης περιέχονται στο διάλυμα;
Β. Πόσα γραμμάρια διαλύματος πρέπει να πάρουμε ώστε να περιέχουν 5 gr ζάχαρης ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ  ΤΕΣΤ 
                          ΘΕΜΑ 1ο
1.Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Ο ………………..αριθμός ενός στοιχείου μας δείχνει τον αριθμό   των πρωτονίων  που περιέχονται μέσα στον πυρήνα του.
Β. Τα αρνητικά  ιόντα  είναι  ηλεκτρικά φορτισμένα  γιατί  τα  e  τους είναι ………..  από  τα  p τους.
Γ. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +2 προκύπτει από ένα άτομο αν αυτό ……………2 e
Δ.. Όλα  τα στοιχεία της 3ης κύριας ομάδας έχουν ηλεκτρόνια που κατανέμονται σε ……….στοιβάδες.                                               
2.Δίνεται  το στοιχείο   11Να 23  :
Α. Πόσα πρωτόνια  έχει ο πυρήνας του;……………………………………………
Β. Πόσα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του  ;…………………..
Γ. Κάντε  την κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στοιβάδες …………………….
Δ. σε ποια περίοδο ανήκει;…………………………………………………………..
Ε. σε ποια ομάδα ανήκει;…………………………………………………………….    

                                                                               
 2.ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑΤΕΣΤ                                                                                                       
ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Γράψτε 3 πολυατομικά ιόντα …………….….., ……………….., ………………
 Β. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +1 προκύπτει από ένα άτομο το οποίο έχει ……1 e
Γ. Κατιόντα λέμε τα …………….ιόντα
Δ. Τα χημικά στοιχεία  K. Ca, Al, Ba, Na  ανήκουν στα ………………
Ε. Γράψτε 3  αμέταλλα  (σύμβολα ατόμων )     ..….,…..,  ……                (μονάδες 25) 
ΘΕΜΑ 2ο
1.   Γράψτε δίπλα σε κάθε χημικό στοιχείο το σύμβολο του ατόμου του :
     Οξυγόνο………..,χλώριο………….,θείο………., νάτριο……….., αργίλιο……                                     
2.        Γράψτε τα σύμβολα των παρακάτω ιόντων :
    κάλιο…….., βρώμιο…….., ιώδιο…………,αμμώνιο…………, ανθρακικό………
3.        Γράψτε τα σύμβολα των μορίων των παρακάτω χημικών στοιχείων :
                     υδρογόνο………, βρώμιο…………, κάλιο……….., βάριο……,  ασβέστιο………
                                                                                                               (μονάδες 50)
ΘΕΜΑ 3ο
Για  το χημικό στοιχείο  6C13  , συμπληρώστε τα κενά :
1.      ο  ατομικός του αριθμός συμβολίζεται με το γράμμα …. και έχει τιμή……….
2.      ο μαζικός του αριθμός συμβολίζεται με το γράμμα …… και ισούται με …….
3.      ο  αριθμό των νετρονίων του είναι …….. γιατί……………………………….
4.      έχει…….. πρωτόνια και ……. νετρόνια  στον πυρήνα του;
5.      περιφέρονται ……..ηλεκτρόνια  γύρω από τον πυρήνα του .    (μονάδες 25)   

                                                                                                                                                                                    
   3ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ  ΤΕΣΤ                                                                                                                
 ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Ατομικότητα είναι ο αριθμός που μας δείχνει τον αριθμό των …………….του στοιχείου που περιέχονται σε ένα ………… του
Β. Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +1 προκύπτει από ένα άτομο το οποίο έχει ……………1 e
Γ. Κατιόντα λέμε τα …………….ιόντα
Δ. Τα χημικά στοιχεία Κ, Ba, Ca, Να, Αl ανήκουν στα ………………
Ε. Γράψτε 3 ευγενή αέρια (σύμβολα) ..….,…..,  …… ..                      (μονάδες 50) 
ΘΕΜΑ 2ο
Γράψτε δίπλα σε κάθε χημικό στοιχείο το σύμβολο του ατόμου του ,του ιόντος του και τον μοριακό του τύπο:
Κάλιο……………,……………,……………..
Ασβέστιο………..,……………,…………..….
Μαγνήσιο………..,……………,…………….
Φθόριο…………...,...….………,…….……….
Βρώμιο…………..,……………,……………..
                                                                                                           (μονάδες 5)
Προσοχή:
Στα διαλύματα για να βρω τα moles της διαλυμένης ουσίας εφαρμόζω τον τύπο n=C*V όπου n ο αριθμός των moles της διαλυμένης ουσίας , C η Μolarity δηλαδή η συγκέντρωση  ή η μοριακότητα του    του διαλύματος και V ο όγκος του διαλύματος σε L.
Παράδειγμα έχω υδατικό διάλυμα ΗCl όγκου 4L με συγκέντρωση    2Μ  που αναμιγνύεται με άλλο διάλυμα ΝαΟΗ όγκου 2L και συγκέντρωσης 1Μ .
Να βρεθεί η σύσταση και η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος.
ΛΥΣΗ
Το  διάλυμα του ΗCl περιέχει n=C*V=4*2=8 moles ΗCl, to διάλυμα NaOH περιέχει  n΄=C΄*V΄=1*2=2moles NaOH .
Όταν τα αναμείξω θα αντιδράσουν μεταξύ τους :
ΗCl + NaOH →NaCl + H2O παρατηρούμε ότι 
1 mol  1mol         1mol
x ;         2mol         y ;
χ= 2mol HCl
y=2mol NaCl
έτσι στο τελικό διάλυμα που θα έχει όγκο 4+2=  6L περιέχονται 8-2=6 mol HCl ,
0 mol NaOH και 2mol NaCl.
H συγκέντρωση του τελικού διαλύματος θα είναι :
σε ΗCl :  C=n/V=6/6=1 M
σε  NaCl βρίσκουμε  συγκέντρωση C=n/V=2/6=1/3=0,33M
Προσοχή 
στην κατανομή των e (ηλεκτρονιακή δομή) στα άτομα τα ηλεκτρόνια είναι όσα και τα πρωτόνια δηλαδή Ζ  και κατανέμονται με την χρήση των κανόνων :
α. στην n στιβάδα (n=1 ως 4) βάζουμε 2 * n2  
άρα στην 1η βάζουμε ως 2 e,  στην 2η ως 8 e, στην 3η ως 18e και στην 4η ως 32e για να είναι συμπληρωμένες.
β. Η τελευταία παίρνει μέχρι 8e
γ. Η προτελευταία παίρνει από  8 ως 18 e.

Τα άτομα έχουν την τάση να συμπληρώσουν την εξωτερική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια (που λέγεται και στιβάδα σθένους) , αν η τελευταία είναι η Κ (n=1) τότε είναι συμπληρωμένη αν έχει 2 e.
Η συμπλήρωση της τελευταίας στιβάδας γίνεται είτε με πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίων οπότε έχουμε ετεροπολικό δεσμό είτε με δημιουργία κοινού ζεύγους  ηλεκτρονίων (1 η περισσότερων) οπότε έχουμε ομοιοπολικό δεσμό.
Έτσι αν έχουν στην τελευταία 1 ή 2 ή 3 e αποβάλλουν 1 ή 2 ή 3 e αντίστοιχα οπότε γίνονται + ιόντα με Α.Ο +1, +2 ή +3 αντίστοιχα ενώ κάποιο άλλο άτομο που έχει 7 ή 6 ή 5e  παίρνει αυτά τα  e και γίνεται - ιόν οπότε λόγω των φορτίων τους που είναι ετερόσημα έλκονται και έτσι έχουμε την δημιουργία Χημ. ένωσης με ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟ ΔΕΣΜΟ..........................................                                   

         

                                                     

2 σχόλια:

  1. kurie Xrhsto, mporeite na mou peite SOS algevras genikhs paideias b lukeiou?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΜΠΕΣ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΤΑΞΕΙΣ :
    http://www.pde.gr/index.php?action=tpmod%3bdl=cat64

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου