Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Να απαντήσετε σε 6 από τις 9 ερωτήσεις της επιλογής σας 

1η ερώτηση
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  Α ως και Ε γράφοντας  δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα και την  παύλα που υπάρχει στο τέλος  κάθε πρότασης, το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ  αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
  Α. Δεν επιτρέπεται να καθαρίζουμε τα μάρμαρα με οξύ όπως ξύδι καθώς τα μάρμαρα καταστρέφονται επειδή αντιδρούν με το οξύ και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα .  Α─
 Β. Το PH (πε-χα) του καθαρού νερού σε θερμοκρασία 250 C είναι  ίσο
    με 7 .    Β─
 Γ. Βάσεις κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις που όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ιόντα υδρογόνου (Η+) .    Γ─
 Δ. Όταν νιώθουμε ξινίλες στο στομάχι , μπορούμε να ανακουφιστούμε  πίνοντας λεμονάδα . Δ─
Ε. Τα SOx που παράγονται σε βιομηχανικές περιοχές όπου λειτουργούν εργοστάσια που καίνε γαιάνθρακες και τα ΝΟχ που παράγονται σε  αστικές περιοχές όπου κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή γιατί αντιδρούν με τους υδρατμούς και παράγουν  τα οξέα Η2SO4 και ΗΝΟ3 αντίστοιχα .  Ε─

2η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :
Μοριακός τύπος
Ονομασία χημικής ένωσης
        HCl

        H2O

        ΝαΟΗ

        ΒαSO4

        CH4

                                                                     
3η ερώτηση
Γράψτε τις  λέξεις  που λείπουν:
Α. Ο περιοδικός πίνακας περιλαμβάνει ………. ….οριζόντιες γραμμές οι οποίες ονομάζονται  περίοδοι και ………………….κατακόρυφες στήλες που ονομάζονται………………..
Β. Ο νόμος της …………………….λέει ότι οι ιδιότητες των χημικών ……………..είναι  περιοδική συνάρτηση του ………………τους αριθμού.
Γ. Καύση ονομάζεται η ….………….αντίδραση ενός χημικού ………… ή
μιας χημικής ένωσης με το …………………, η οποία συνοδεύεται από παραγωγή θερμότητας και φωτός. 
4η ερώτηση
Να γράψετε  δίπλα στη παύλα ─ που υπάρχει στο τέλος   καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α ως και  Γ  τον κατάλληλο αριθμό  από 1 ως 4 που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α. Η καύση των οργανικών ενώσεων με επαρκή ποσότητα οξυγόνου είναι τέλεια καύση όταν ο άνθρακας C μετατρέπεται σε :
1. CO
2. CO2
3. αιθάλη (άκαυστο C)
4. CH4.
    Α
B.  H βιομάζα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και είναι το σύνολο των οργανικών υλών που παράγονται από :
1. μόνο φυτικά απορρίμματα
2. μόνο ζωικά  απορρίμματα
3. φυτικά ή ζωικά απορρίμματα
4. κάθε είδους απορρίμματα .
    Β
Γ. Από τις παρακάτω ομάδες χημικών ενώσεων στα οξέα ανήκουν οι ενώσεις :
1. ΗCl, H2O, H2
2. NH3, H2SO4, HJ
3. NaOH, CO,   NH3
4. ΗCl, H2SO4, HΝΟ3.
Γ
5η ερώτηση
Να γράψετε ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες των διαλυμάτων των οξέων που ορίζουν τον όξινο χαρακτήρα .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6η ερώτηση
Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις που δείχνουν την αντίδραση :
1.Υδροξειδίου του καλίου με υδροχλωρικό οξύ
………… + ……………  →     ΚCl +………………
2. υδροξειδίου του ασβεστίου με θειικό οξύ
         Cα (OH) 2   + …………… →     ………………+………………
3. τέλεια  καύση μεθανίου
          CH4   + …… →     ………………+………………

7η ερώτηση
Ο δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης χρωματίζει ένα  αλκαλικό διάλυμα  μπλε , ένα όξινο διάλυμα κίτρινο και ένα ουδέτερο ανοιχτό πράσινο. Συμπληρώστε με το  χρώμα  που αποκτά  μετά την προσθήκη μπλε της βρωμοθυμόλης :
1. διάλυμα ΗJ        -   αποκτά  χρώμα…………….
2.  διάλυμα NaOH  -   αποκτά  χρώμα…………….
3. διάλυμα NH     -   αποκτά  χρώμα…………….
4. διάλυμα SO3       -   αποκτά  χρώμα…………….
5. καθαρό νερό      -   αποκτά  χρώμα……………. 
8η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :

Μοριακός τύπος
Ονομασία χημικής ένωσης
       
Διοξείδιο του άνθρακα
       
αμμωνία
       
υδροχλώριο
       
Υδροξείδιο του καλίου
      
Χλωριούχο νάτριο
 9η ερώτηση
Συμπληρώστε:
1.Όνομα  : Μεθάνιο
Μοριακός τύπος……………………………..
Συντακτικός τύπος…………………………..
2. Όνομα: ……………………………………
Μοριακός τύπος C2H4
Συντακτικός τύπος…………………………..
3. Όνομα……………………………………..
Μοριακός τύπος……………………………..
Συντακτικός τύπος CH3-CCH


                   

Αρχειοθήκη ιστολογίου