Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Χημείας Α Λυκείου (28-11-2014)

Λύστε για εξάσκηση τα παρακάτω θέματα :

                                                                          ΟΜΑΔΑ 2η                             Σχολικό έτος  2014 -15
                                                               ΤΑΞΗ    ΤΜΗΜΑ .....
                                                                                   
                                                              
                                                               ΜΑΘΗΜΑ   ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο
α. Να συνδυάσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα κατάλληλα γράμματα της στήλης Β:
           στήλη Α(όνομα χημ. στοιχείου)                  στήλη Β (ατομικότητα)
       1.    κάλιο                                                               α. 1
       2.    οξυγόνο                                                           β. 2
       3.    αργίλιο                                                             γ  3
       4.    αρσενικό                                                          δ. 4
       5.     όζον                                                                ε. 0
                                                                                     στ.5
      Απάντηση: 1-     , 2-     , 3-     , 4-     , 5-    .

β.  Χαρακτηρείστε με Σ τις προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λάθος:
    1.H διαλυτότητα των στερεών στο νερό μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του διαλύματος.
    2.Η διαλυτότητα των αερίων όπως του οξυγόνου στο νερό αυξάνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού.
    3. Το άτομο του Βr  είναι το   35Br οπότε από την κατανομή των e του σε στοιβάδες προκύπτει ότι αυτό  αποτελείται από 4 στοιβάδες.
    4. Το ανιόν του βρωμίου  Br-1 έχει  5 στοιβάδες ηλεκτρονίων.
    5. Το ιόν CΟ3-1 ονομάζεται  θειϊκό.
Απάντηση : 1-      , 2-     , 3-     ,4-       ,5-        .

ΘΕΜΑ 2ο

1.Συμπληρώστε τον πίνακα:


l-1
Ο-2
CN-
   CO3-2
      PO4-3

Κ+


Βa+22. Δίνετε το άτομο του οξυγόνου  8Ο16 και το ιόν του Ο-2.
α. Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στοιβάδες.
β. να περιγράψετε την δομή του ατόμου του οξυγόνου και του ιόντος του.Απάντηση:
α. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για  το άτομο του οξυγόνου είναι η ……………………………………………………………………..................................................
ενώ για το ιόν του είναι η ……………………………………………………………………………
β. η δομή του ατόμου του οξυγόνου είναι η παρακάτω:
ο πυρήνας του αποτελείται από ……………………………………………………………………
και γύρω του περιφέρονται ………………………………………………………………………….
ενώ η δομή του ιόντος Ο-2 είναι  :πυρήνας με …………………………………………..  και γύρω  του περιφέρονται……………………………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ 3ο

  1. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του Ν στο ΚΝΟ2
  2. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του S στο ιόν HSO4-1
Λύση
  1. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ 4ο

  1. Ρίχνουμε σε 480 gr νερού 20 gr ΝaCl . Na υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος σε NaCl.
 2.  Διαθέτουμε 480 gr κορεσμένου διαλύματος μιας στερεής ουσίας Χ με  θερμοκρασία   40 °C .      H διαλυτότητα της ουσίας Χ στο νερό στους  40 °C  είναι 60 gr / 100gr νερού ενώ στους 30 °C   γίνεται 28 gr /100gr νερού.
Πόσα  gr ουσίας Χ θα  κατακαθίσουν αν  ψύξουμε το διάλυμα στους 30 °C  ;

Λύση
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου