Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Η διδακτέα ύλη της Φυσικής για τις τάξεις Α και Β Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2014-15.

Η διδακτέα ύλη της Α τάξης είναι όλο το βιβλίο (τα 12 Φύλλα εργασίας).
Η διαδακτέα ύλη της Β τάξης είναι η ακόλουθη:
Εργαστηριακές ασκήσεις  1-2-4-7και 9 ( αν προλάβω θα τα φορτώσω στο blog μαζί με τις απαντήσεις τους)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Κινήσεις (από σελίδα 24+)
& 2.1  (μόνο Δt, τροχιά , θέση)
&2.2 ναι ταχύτητα, μέση ταχύτητα(όχι διανυσματική ταχύτητα)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δυνάμεις 
Ναί όλο εκτός από τα :
F σε τραχεία επιφάνεια (από &3.3)
την ιστορία για τον Γαλιλαίο(από &3.4)
ανάλυση F (από &3.5)
εφαρμογές(από &3.7)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Πίεση
Ναί όλο εκτός από τα:
πινέζα(από 4.1)
πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση (από &4.3)
μεταβολή πιέσης (τέλος παραγράφου 4.4)
εκτός ύλης &4.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .Ενέργεια
Ναί όλο εκτός:
από &5.1 ιστορία της έννοιας (σελίδα  88 από  <<Η λέξη έργο ως...εσένα στα βιβλία>>, περιπτώσεις έργου και δύναμη πλάγια σε σχέση με την μετατόπιση.
από &5.4 όχι θεμελιώδεις μορφές ενέργειας
όχι όλη την &5.6
όχι την &5.7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Θερμότητα
Ναί μόνο &6.2
από &6.4 ναί μόνο :από αρχή & ως .....θερμική ενέργεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αλλαγές κατάστασης
Ναί &7.1(όχι : όσα αναφέρονται στην υποενότητα «Θερμότητα τήξης και βρασμού» από την παράγραφο «Όταν σε ένα υγρό…» έως το τέλος της ενότητας 7.1.
Ναί &7.3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν πιστεύω να βάλλουν ερωτήσεις στα κεφάλαι 6 και 7 (λόγω του ότι δεν έχουν διδαχθεί ακόμα)
.

 Αρχειοθήκη ιστολογίου